پرسشنامه وضعیت زناشویی

دسته بندي : علوم انسانی » جامعه شناسی
توضیحات:
دانلود پرسشنامه با موضوع وضعیت زناشویی،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
معرفی آزمون
آزمون وضعیت زناشویی گلومبوگ- راست (گریمس)1 توسط راست و همکاران (1998) برای ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی تهیه شده است و به بررسی روابط یک زوج میپردازد. دارای 28 سؤال 4 گزینهای (کاملاً مخالف، مخالف، موافق و کاملاً موافق) است (جدول .(2 - 17 این آزمون از 4 عامل رضایت زناشویی، ارتباط زناشویی، علایق مشترک، اعتماد و احترام تشکیل شده است (بابا نظری و کافی، .(1387

اعتبار آزمون
راست و همکاران (1998) اعتبار آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای زنان 0/89 و برای مردان 0/85 گزارش کردهاند.

روایی آزمون
برای بررسی روایی آزمون از روایی محتوایی و روایی تشخیصی استفاده شد.
- روایی محتوایی: به نظر راست و همکاران (1990) آزمون دارای روایی محتوایی است.
- روایی تشخیصی: روایی تشخیصی این آزمون به کمک مقایسه میانگین نمرههای آن با تشخیصهای داده شده بهوسیله درمانگرها
در درمانگاههای زناشویی نشاندهنده روایی تشخیصی بالای آزمون است.


نمرهگذاری آزمون
در سؤالهای 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 12، 14، 15، 17، 20، 22، 25، 28 به گزینهای کاملاً مخالف 3؛ مخالف 2؛ موافق 1؛ کاملاً
موافق 0 نمره و در سؤالهای 3، 7، 8، 11، 13، 16، 18، 19، 21، 23، 24، 26، 27 به گزینهای کاملاً مخالف 0؛ مخالف 1؛ موافق
2؛ کاملاً موافق 3 نمره داده میشود. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی بین 0 تا 84 خواهد بود. نمره بالا در این آزمون نشان دهنده
وخیم بودن وضعیت زناشویی است (بابا نظری و کافی، .(1387

دسته بندی: علوم انسانی » جامعه شناسی

تعداد مشاهده: 252 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:16 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.